nr. 0012

Speeltuinvereniging Jeugdveld

Speeltuinvereniging Jeugdveld in Zuidwijk organiseert met beperkte middelen en veel inzet van het bestuur activiteiten voor alle wijkbewoners, jong en oud.

With limited resources and through its board’s dedication, speeltuinvereniging Jeugdveld organises activities for Zuidwijk’s residents, both young and old.

Speeltuinvereniging Jeugdveld in Zuidwijk bestaat al 55 jaar. De speeltuin is populair bij buurtkinderen, maar ook een belangrijke ontmoetingsplaats voor ouderen. Voorzitter Joyce de Lima is trots op de speeltuin en haar vrijwilligers. “Het bestuur bestaat uit een aantal vrouwen die ondersteund wordt door vrijwilligers. Met elkaar organiseren we activiteiten voor jong en oud. Met succes: In de zomer spelen hier wel 60 kinderen, in de winter zijn dat er wat minder. Verder bezoeken wekelijks tientallen ouderen de koffieochtenden en andere activiteiten.”

Zoals veel bewoners van Zuidwijk heeft Joyce wortels buiten Nederland: “Ik kom van de Antillen. Daar heb ik 31 jaar lang in de zorg gewerkt. Ook hier blijft het zorgen in mijn bloed zitten. Mijn werk voor de speeltuinvereniging is een mooi voorbeeld. Voor mij is het logisch om voor anderen te zorgen, dat krijg ik ook in de kerk mee.”

De speeltuinvereniging is maatschappelijk betrokken. “Buurtbewoners weten dat ze bij ons terecht kunnen. We helpen met het invullen van formulieren, maar ook bij problemen door armoede of huiselijk geweld. Soms zien we aan kinderen dat ze thuis moeilijkheden hebben. We verwijzen dan door naar instanties waarmee we samenwerken.”

De speeltuin staat voor een uitdaging. “Door korting op de subsidie voor speeltuinen moeten we bezuinigen. Dat gaat vooral ten koste van de ouderen, omdat het geld in eerste instantie bedoeld is voor de kinderen en vaste lasten. Dat is moeilijk, want ze zijn vaak eenzaam en komen hier graag. In de toekomst willen we hiervoor meer geld en ondersteuning zoeken.”

 

The Jeugdveld playground club has been in Zuidwijk for 55 years. The playground club is popular with the neighbourhood’s children and is an important meeting place for its elderly. The club’s leader, Joyce de Lima, is proud of the playground and its volunteers. “The board consists of women who are supported by volunteers. Together we successfully organise activities for the young and old. In the summer, 60 children play here, but not so many in the winter. Also, every week dozens of elderly people attend the coffee mornings and other activities.”

Like many Zuidwijk residents, Joyce’s roots are outside of the Netherlands: “I came from the Antilles, where I worked as a healthcare worker for 31 years. Here too, I feel the need to care. My work for the playground club is a good example. Taking care of others comes naturally. I get this from the church too.”

Jeugdveld is socially active. “Local residents know that they can come to us. We help with form filling and problems related to poverty or domestic violence. Sometimes we see children having problems at home. We can then refer to the organisations with which we work.”

The playground club is facing challenges. “Savings have to be made because subsidy has been cut. This mainly affects the elderly because the money is for the kids and fixed costs. This is difficult because they are often lonely and like to come here. In the future, we want to find more money and support for them.”