nr. 0035

Stichting Vogelklas Karel Schot

De Vogelklas is een uniek instituut dat van een Rotterdams initiatief is uitgegroeid tot een internationaal expertisecentrum voor vogelopvang.

The Vogelklas (bird class) is a unique institute that has grown from a Rotterdam initiative into an international centre for bird care expertise.

Jan van der Mussele en Koos van Donk, oprichters van de Stichting, waren als jongens lid van de Vogelklas. “Karel Schot (1927) was biologieleraar. In 1952 richtte hij een natuurstudieclub op voor kinderen. Op onze vrije woensdagmiddag trokken we met z’n allen de natuur in. Hierbij kwamen we wel eens zieke of gewonde vogels tegen, die we verzorgden in het klaslokaal. Deze ‘vogelklas’ werd al snel de plek waar iedereen zieke dieren naartoe bracht.”

Na het overlijden van Karel Schot in 1980 werd zijn Vogelklas overgenomen door oud-leerlingen van de natuurstudieclub. “We wilden het werk van Karel Schot voortzetten. Met een aantal  vrijwilligers hebben we de Stichting opgericht die langzaam maar zeker is geprofessionaliseerd. We hebben nu 100 tot 150 medewerkers en vrijwilligers. In 2017 zijn 10.060 vogels opgevangen.“

De verzorging van de dieren kost veel tijd. “Jonge vogels moeten bijna elk half uur gevoerd worden. Dat werk gaat almaar door, zeven dagen in de week. De hoeveelheid binnengebrachte dieren bepaalt natuurlijk de drukte. Hoe minder vervuilend en dieronvriendelijk de wereld wordt, hoe minder de Vogelklas nodig is.”

De Vogelklas is een van de weinige plekken in Nederland die zich ontfermen over zieke vogels.  “Omdat steeds meer dierenopvangcentra sluiten, wordt ons werkgebied steeds groter. We adviseren ook wereldwijd als vogels besmeurd zijn geraakt met olie. Vanuit de Rotterdamse haven kregen we  wekelijks zulke ‘olievogels’ binnen, dus we hebben op dit gebied veel expertise. Van een Rotterdams instituut zijn we een steeds grotere nationale en zelfs internationale speler geworden.”

 

This foundation’s founders, Jan van der Mussele and Koos van Donk, were members of the Vogelklas as boys. “Karel Schot (1927) was a biology teacher. In 1952 he established a nature study club for children. On our free Wednesday afternoon, we all went into nature. We sometimes encountered sick or injured birds, which we took care of in the classroom. This ‘vogelklas’ quickly became the place where everyone brought sick animals.”

After Karel Schot’s death in 1980, his Vogelklas was taken over by former students from the nature study club. “We wanted to continue Karel Schot’s work. We established the foundation with some volunteers, which professionalised slowly but surely. We now have 100 to 150 employees and volunteers. We cared for 10,060 birds in 2017.”

Caring for the animals is time-consuming. “Young birds have to be fed almost every half hour. That’s nonstop, seven days a week. The amount of animals brought in determines demand. The less polluting and animal unfriendly the world is, the less need for the Vogelklas.”

The Vogelklas is one of the few places in the Netherlands that takes care of sick birds. “With more animal shelter closures, our scope is increasing too. We give advice worldwide for when birds are contaminated with oil. Weekly, we receive ‘oil birds’ from the Rotterdam harbour, so we have a lot of expertise in this area. From being a Rotterdam institute, we have become an increasingly national and even international player.”