nr. 0036

Hogeschool Rotterdam

Op de Hogeschool komt een nieuwe generatie Rotterdammers samen die wordt opgeleid om de toekomstige stad te vormen.

At the Rotterdam University of Applied Sciences, a new generation of Rotterdammers is learning to make the city of the future.

Ron Bormans is voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. “Onze Hogeschool is verbonden met de stad, wij zijn een ‘Stadshogeschool’. Alles ademt hier Rotterdam, zelfs de gebouwen. We geven les in een vooroorlogs bankgebouw, het oude hoofdkantoor van Unilever en in de oude Zeevaartschool.

We richten ons onderwijs en onderzoek op de grote vraagstukken in de stad zoals de transitie van de haven en de maatschappelijke ontwikkeling op Zuid. Ons onderwijs is gericht op ondernemen. Met zo’n 40.000 studenten- en docenten vormt de Hogeschool bovendien een gemeenschap in Rotterdam. Een dorp in de stad.”

Hogeschool Rotterdam bestaat 30 jaar, maar veel van de opleidingen zijn ruim 100 jaar oud. “De Hogeschool is ontstaan uit een samenvoeging van opleidingen, zoals civiele techniek, de kunstacademie en de opleiding voor verloskundigen. Wij leveren de professionals van deze stad, ik ben daar heel erg trots op.”

Het MBO en het HBO spelen ook sociaal een belangrijke rol in Rotterdam. “De opleidingen zijn altijd een soort emancipatie-machine geweest. Vroeger voor vrouwen en wie niet tot de elite behoorde. De laatste 20 jaar ook voor mensen met een migratie-achtergrond.”

De stad heeft invloed op de opleidingen. “Steeds minder beroepen hebben 1 op 1 een relatie met een opleiding. Bovendien bestaat onze stad uit diversiteit binnen de diversiteit. Je kunt jonge mensen moeilijk op de toekomst voorbereiden met één star curriculum. We moeten ze weerbaarheid meegeven: de Hogeschool als oefenplek voor de stad.”

Ron Bormans is Chair of the Board for Rotterdam University of Applied Sciences. “Our school is connected to the city; we are a ‘city school’. Everything here breathes Rotterdam, even the buildings. We are based in a pre-war bank building, Unilever’s old headquarters, and in the former Maritime School.

 

Our training and research focus on the city’s major issues, such as the port’s transition and social development in the city’s south. Our education is focused on entrepreneurship. With more than 40,000 students and teachers, the University of Applied Sciences also makes up a community in Rotterdam. It’s a village within the city.”

Rotterdam University of Applied Sciences is 30 years old, but many courses have a more than 100 years old history in the city. “This school originated from a combination of programmes, such as civil engineering, the art academy, and midwifery. We supply the city with its professionals, and I’m very proud of that.”

 MBO vocational studies and HBO also play an important social role in Rotterdam. “The training has always been a mechanism for liberation. Formerly, this meant women and those who were not part of the elite. In the last 20 years, it’s for people from migrant backgrounds.”

 The city influences education. “Fewer and fewer professions have a one on one relationship with education. Moreover, our city consists of diversity within diversity. You can hardly prepare young people for the future with a one-star curriculum. We have to provide them with resilience: this school is a practice site for the city.”