nr. 0037

BlueCity

Koploper op het gebied van duurzaam ondernemen en daarmee grote inspirator voor anderen in de stad.

A leader in sustainable entrepreneurship and an inspiration to the city.

Sabine Biesheuvel is algemeen directeur en mede-initiatiefnemer van BlueCity in het voormalig zwemparadijs Tropicana. “Wij zijn een ondernemerscollectief en broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen koppelen. Binnen ons ecosysteem is afval een waardevolle bouwsteen; de output van de één is de input van de andere ondernemer. Samen zijn we een voorbeeld van de circulaire economie.”

Tropicana is nu een zwembad vol mogelijkheden. “We geven het oude zwemparadijs stukje bij beetje een nieuw leven. Na een haalbaarheidsonderzoek volgde financiering, ontwerp en uiteindelijk een zo volledig mogelijke circulaire verbouwing. Dat lukt ons voor 90%. De lampen komen bijvoorbeeld uit het Erasmus MC, de kozijnen uit een slooppand en de kabelgoten weer uit een ander gebouw.”

Deze aanpak bespaart CO2 uitstoot, maar geen geld. “Wat wij hier doen is veel duurder dan nieuwbouw. Dat lijkt vreemd want grondstoffen worden steeds schaarser. Het komt doordat arbeid zwaarder wordt belast dan materiaal. Dat zou andersom moeten, zodat materialen duurder worden en arbeid juist goedkoper. Dan krijg je automatisch een prikkel om efficiënter om te gaan met grondstoffen.”

BlueCity wil laten zien dat circulair bouwen en leven mogelijk is. “Heel Rotterdams: we zijn het gewoon gaan doen. Juist omdat Tropicana zo’n ongunstig gebouw is, laten we zien dat onze aanpak overal kan werken. We willen hier ook  grote congressen en evenementen over duurzaamheid en innovatie gaan houden. BlueCity kan zo de motor worden voor de ontwikkeling van een duurzame samenleving.”

 

Sabine Biesheuvel is managing director and co-initiator of BlueCity in the former Tropicana swimming paradise. “We are an entrepreneurial collective and breeding ground for innovative companies that link their residual flows. Within our ecosystem, waste is a valuable building block; one entrepreneur’s output is the input for another. Together, we are an example of the circular economy.”

Tropicana is now a swimming pool full of possibilities. “We are gradually giving the old swimming paradise a new life. After the feasibility study came the funding, design, and eventually, a complete circular conversion will follow. We succeed in this for 90% at the moment. For example, the lamps are from the Erasmus Hospital, the frames from a demolished building, and the cable channels from another building.”

This approach reduces carbon emissions, but not costs. “What we’re doing here is much more expensive than new build, which seems unusual because raw materials are becoming scarcer. It’s because labour is taxed more than material. It should be the other way around so that materials become more expensive and labour gets cheaper. This incentivises being efficient with raw materials.”

BlueCity wants to show that circular construction and living is possible. “Very Rotterdam: we’re just doing it. It’s Tropicana’s challenges as a building that shows our approach can work anywhere. We also want to hold large conferences and events on sustainability and innovation. BlueCity can become the driver for the development of a sustainable society.”