Vacature

Lid Raad van Toezicht met een juridisch/financiële achtergrond
(onbezoldigde functie)

De Stichting Wijkcollectie is een jonge Rotterdamse stichting met een jaaromzet van circa € 400.000. We opereren op het snijvlak van culturele, sociale en ruimtelijke interventies en ervaren, door de lokale-, regionale- en internationale aandacht, de behoefte voor ons werk.

Op dit moment bestaat de stichting uit 2 medewerkers, een flexibele schil van circa 4 zzp-ers, 8 vrijwilligers en een langdurige samenwerking met onderzoekers van de Veldacademie Rotterdam. De komende jaren wordt door de gemeente Rotterdam een wijkaanpak uitgerold waarin Stichting Wijkcollectie een rol wil spelen. Het is onze ambitie om in de toekomst in meerdere steden en op internationaal niveau onze methodiek in te zetten. Dat impliceert dat we op termijn qua omzet en samenstelling zullen groeien.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 2 bestuursleden. Een van de bestuursleden is aangesteld als directeur-bestuurder.
De stichting heeft een raad van toezicht, die op dit moment bestaat uit vier personen die hun functie op vrijwillige basis vervullen.

De raad van toezicht heeft tot taak:
– Toetsing van de uitvoeringspraktijk aan het geformuleerde beleid.
– Toetsing van het geformuleerde beleid aan de statuten van de stichting.
– Gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.
– Werkgeversrol van de bestuurder;

De raad van toezicht voert haar toezichthoudende werkzaamheden uit conform de statuten van de stichting en conform de Governance Code Cultuur. De raad vergadert 4 keer per jaar. Daarnaast vinden er jaarlijks een zelfevaluatie van de raad, een beoordeling van het bestuur, een ontmoeting met het team van Stichting Wijkcollectie en enkele netwerkbijeenkomsten plaats. De aanstelling van de leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmalig voor vier jaar herbenoembaar.

Samenstelling raad van toezicht
De raad van toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om
beleid, strategie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen en om het bestuur op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering te kunnen adviseren.
De vereiste deskundigheid en ervaring betreft de volgende kennisvelden:
– Juridische zaken;
– Financiële bedrijfsvoering;
– Bestuur en management;
– Marketing en communicatie;
– Cultuurbeleid;
– Openbaar bestuur en politiek (gemeente, provincie, rijk);

Vacature juridisch/financiële zaken
De raad zoekt een kandidaat voor het kennisveld juridisch/financiële zaken die voldoet aan onderstaande profielkenmerken:
– Beschikt over juridisch/financiële kennis van regelgeving en ontwikkelingen die relevant zijn voor de Stichting Wijkcollectie.
– Beschikt over kennis om de financiële en inhoudelijk verslaglegging te kunnen beoordelen;
– Maatschappelijk actief en beschikken over een relevant netwerk
– Vermogen om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband te kunnen uitoefenen;
– Vermogen om op strategisch niveau een oordeel te kunnen vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen;
– Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie voor de bestuurder;
– Integer, verantwoordelijk en een onafhankelijke opstelling;
– Voldoende beschikbaarheid en energie voor een goede invulling van de functie;
Bijvoorkeur bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;

Contactgegevens voor de vacature:
Stichting Wijkcollectie
Willem Buytewechstraat 145
nicole@wijkcollectie.nl
tav Raad van Toezicht

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten van Stichting Wijkcollectie?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (vergeet niet je aanmelding te bevestigen via de ontvangen link)!

Verhalen delen en reageren

Stichting Wijkcollectie haalt verhalen op in de wijken. Heb jij ook een verhaal dat je wil delen? Volg deze link en maak een account aan. Je kunt dan je eigen verhaal toevoegen en op verhalen reageren.

Vragen?

Neem contact op via info@wijkcollectie.nl.