nr. 0033

Water Sensitive Rotterdam

Water Sensitive Rotterdam grijpt een bedreiging voor de stad aan als mogelijkheid voor het maken van  nieuwe samenwerkingen en verbindingen.

Water Sensitive Rotterdam seizes a threat to the city as a possibility for new collaborations and connections.

Volgens John Jacobs, de bedenker van Water Sensitive Rotterdam, is klimaatverandering een groot, zwart, harig monster dat op ons af komt. “En dat nog sneller en erger dan je denkt. Daar moet je niet bang van zijn, daar moet je iets mee. Door Rotterdams aan te pakken, kunnen we de stad beter maken. Het gaat niet alleen om technische oplossingen voor wateroverlast. Het is ook een kans om de stad socialer en fijner te maken.”

Water Sensitive Rotterdam is een initiatief van de gemeente en opgezet als een community van gemeente, waterschappen, woningcorporaties, architecten, stadmakers en bewoners. “Je wil mensen vinden die zich willen inzetten voor hun wijk. Daarna ga je samen kijken hoe klimaatadaptatie in hun manier van werken past. Zo wordt het iets van iedereen.”

Rotterdam staat inmiddels wereldwijd bekend als klimaatstad. “Internationale delegaties komen kijken hoe wij omgaan met klimaatadaptatie. Participatie is het sleutelwoord. Wij gaan met iedereen aan de slag om de stad toekomstbestendig te maken.”

De diversiteit van de stad speelt ook een rol. “Aan ideeën geen gebrek. De echte uitdaging is een plan waar alle partijen achter staan en waarin het beheer op de lange termijn is geregeld. Als een groepje betrokken bewoners toevallig verhuist, moet het beheer doorlopen. In sommige wijken zijn bewoners vooral bezig met overleven. Dan nemen professionals het voortouw en worden bewoners actief meegenomen.”

 

According to John Jacobs, the creator of Water Sensitive Rotterdam, climate change is a big, black, hairy monster waiting on our doorsteps. “It’ll be faster and worse than you think. You should not be afraid of this; you have to do something with it. By tackling this in a Rotterdam way, we can make the city better. It’s not only about technical solutions for flooding; it’s also an opportunity to make the city more social and enjoyable.”

Water Sensitive Rotterdam is an initiative of the municipality and is set up as a community of municipalities, water boards, housing corporations, architects, city makers, and citizens. “You want people willing to work for their neighbourhood. Together, you look at how climate adaptation fits within their way of working. That’s how it becomes something for everyone.”

Rotterdam is now known worldwide as a climate city. “International delegations come to see how we deal with climate adaptation. Participation is the keyword. We are going to work with everyone to make the city future-proof.”

The diversity of the city also plays a role. “There’s no lack of ideas. The real challenge is long-term management and a plan that all parties support. If a group of affected residents happens to move, the management must continue. Also, in some neighbourhoods, the residents are more concerned with day to day survival. Then professionals take the lead and residents are actively taken along.”