nr. 0011

Krachtvrouwen Oude Westen

Deze groep vrouwen laat zien hoe mensen met verschillende achtergronden samenwerken om elkaar en de stad te versterken.

This group of women demonstrates how people from different backgrounds can work together to strengthen each other and the city.

Voor vrouwen die hier niet zijn opgegroeid is het vaak moeilijk om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. De stichting Krachtvrouwen Oude Westen zet zich in zodat vrouwen in de wijk de controle over hun eigen leven nemen, de straat op gaan en elkaar leren kennen.

Amina Ali Hussen, oprichter van de Krachtvrouwen, spreekt uit ervaring: “Ik ben hier als vluchteling uit Somalië gekomen en sprak de taal niet. In Somalië is iedereen als familie, hier niet en dat voelde moeilijk en eenzaam. Als mijn dochters op school waren, ging ik naar buiten, de West-Kruiskade op. Hier raakte ik met andere vrouwen aan de praat.”

De gesprekken gaan vaak over problemen. Veel vrouwen worstelen met armoede, huiselijk geweld en opvoeding. Amina bedenkt dat ze samen activiteiten moeten ondernemen. Ze maakt werk van haar idee en begint de Krachtvrouwen. Iedere week bieden de Krachtvrouwen een vast programma zoals kleding maken, koken, samen ontbijten en taallessen. “Ons motto is dat we iedere dag open moeten staan om te leren.”

De stichting Krachtvrouwen Oude Westen wordt nu ondersteund door een stuurgroep en een aantal fondsen. Ze werken bovendien samen met allerlei mensen en organisaties. Radar, de gemeente, Cultuurscouts, Humanitas, de Aktiegroep, Museum Rotterdam, het netwerk blijft groeien.

Sinds 2015 huren de vrouwen een hoofdkwartier van Woonstad. Na wat hulp betalen ze de huur tegenwoordig zelf uit de opbrengst van kledingverkoop. De vrouwen ontwikkelden ook een cateringservice met eten uit alle culturen. “Culturen praten via hun pannen. Als mensen samen koken komt het gesprek vanzelf”.

 

For women who didn’t grow up here, it is often difficult to build a new life in the Netherlands. The Krachtvrouwen (power women) Oude Westen foundation is committed to helping the neighbourhood’s women take control of their lives, be on the streets, and get to know each other.

Amina Ali Hussen, Krachtvrouwen’s founder, speaks from experience: “I came here as a refugee from Somalia and didn’t speak the language. In Somalia, everyone is like family, but not here, and that felt difficult and lonely. When my daughters were at school, I’d go outside, to the West-Kruiskade, where I got talking to other women.”

The conversations are often about problems. Many women struggle with poverty, domestic violence, and education. Amina believes shared activities would support eachother. She put her idea into practice and formed the Krachtvrouwen. The Krachtvrouwen offer a weekly programme of activities, such as clothes making, cooking, having breakfast together, and language lessons. “Our motto is that we have to be open every day to learn.”

The Krachtvrouwen Oude Westen foundation is now supported by a steering committee and some funding bodies, and she works together with all kinds of people and organisations, including Radar, the municipality, Cultuurscouts, Humanitas, the Aktiegroep, Museum Rotterdam – the network grows.

Since 2015, the women rent a headquarters from Woonstad housing association. After getting some help, they can now pay the rent themselves with proceeds from clothing sales. The women have also developed a catering service with food from around the world. “Cultures talk through their pans. When people cook together, the conversation flows naturally.”